8000 Čistič štětců a ředidlo 1 l

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!

Dostupnost: skladem

Informace o produktu

Specifika čističe štětců

 • K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev.
 • K ředění barev na bázi rozpouštědel.

Využití čističe štětců

 • Pracovní nářadí.
 • Barvy na bázi rozpouštědel.

Parametry

typ produktu údržba
velikost balení 1 l
barva bezbarvá
odstín bezbarvý

Informace o nebezpečnosti (věty H)

 • (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení – věty P)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • (P260) Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • (P262) Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • (P301+310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…
 • (P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

8000 Čistič štětců a ředidlo 1 l

Nechte se inspirovat

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.